REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKA


Obowiązuje od 20.03.2017.

Sklep internetowy www.kropkadesign.eu jest prowadzony przez firmę KROPKA, z siedzibą we Wrocławiu (53-652), przy ulicy Kruszwickiej 51 /1 . NIP: 894 260 95 21

§1 Postanowienia ogólne i rejestracja

1. W tym regulaminie określone zostały zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.kropkadesign.eu (składania zamówień, dostarczania zamówionych produktów do Klienta, uiszczania przez Klienta należności za zakupione produkty, zasad anulacji zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasad składania i rozpatrywania reklamacji)

2. Żeby zrobić zakupy w Sklepie Internetowym www.kropkadesign.eu potrzebne jest aktywne konto e-mail.

3. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym www.kropkadesign.eu nie wymaga rejestracji.

4. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.kropkadesign.eu należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego 

www.kropkadesign.eu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia Klienta.

5. Aby usunąć konto Klienta ze Sklepu Internetowego www.kropkadesign.eu należy wysłać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie konta.

§ 2 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w Sklepie Internetowym www.kropkadesign.eu są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.kropkadesign.eu podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) jest widoczny w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Firma KROPKA zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia już złożone.

4. Promocje w Sklepie Internetowym www.kropkadesign.eu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 3 Realizacja zamówień.

1. Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym www.kropkadesign.eu można składać 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. Żeby złożyć zamówienie należy:

A) wybrać produkty i kliknąć przycisk „Do koszyka”

B) wybrać sposób dostawy

C) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres dostawy i numer telefonu.

D) kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”;

E) Opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

3. Produkty będą wysłane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie firmie KROPKA oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania przez firmę KROPKA zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem firmy KROPKA o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej.

6. Firma KROPKA zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który, co najmniej dwukrotnie nie odebrał zamówienia, dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze.

7. W przypadku braku zamówionego produktu firma KROPKA poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Jeżeli realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma KROPKA zaproponuje Klientowi:

A) anulowanie całości zamówienia,

B) realizację zamówienia w części i anulowanie zamówienia na brakujące produkty,

C) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przesyłki przez Klienta.

9. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 7 powyżej, w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie firmy KROPKA, zamówienie zostanie anulowane w całości.

10. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 7-8 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, firma KROPKA zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.

11. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych adresowych, na które ma zostać dostarczone zamówienie, firma KROPKA nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

12. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez firmę KROPKA przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez firmę.

13. Zmian w zamówieniu można dokonywać za pomocą e-mail.

14. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty e-mail, wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§ 4 Formy płatności i realizacja zamówienia

1. Zapłaty można dokonać:

A) przelewem bankowym (płatność z góry) - w tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym firmy KROPKA Monika Romańczyk 78 1090 2398 0000 0001 1422 3341

2. Klient nie ma możliwości zapłacenia za zamówienie przy odbiorze.

3. Zamówienie zostanie wysłane do Klienta maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie firmy KROPKA.

4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej (w zależności od wyboru dostawcy w procesie zakupu przez Klienta).

5. Firma KROPKA nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 5 gwarancja i reklamacje.

1. Klient może reklamować produkt posiadający wady, korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową.

2. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi firmę KROPKA o stwierdzonej niezgodności.

3. Firma KROPKA w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4. Warunkiem koniecznym, aby firma KROPKA rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie na adres siedziby firmy (za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub osobiście) przez Klienta reklamowanego produktu, wraz z dowodem zakupu tego produktu i opisem reklamacji.

5. Reklamowane produkty, wysłane paczką pobraniową nie będą odbierane.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – firma KROPKA naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność firmy KROPKA z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego produktu.

§ 6 Rezygnacja z zamówienia oraz zwrot towaru.

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki, za pomocą e-mail.

2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym www.kropkadesign.eu w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie lub za pomocą e-mail w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu firmie KROPKA produktu w stanie niezmienionym.

5. Koszt opakowania i przesyłki zwracanego towaru ponosi Klient

4. Firma KROPKA nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

6. Firma KROPKA dokona zwrotu należności (w kwocie: cena towaru + koszt najniższej oferowanej w sklepie opcji przesyłki) na rachunek podany przez Klienta, w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zwracanego towaru.

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku Klientów niebędących konsumentami, a w przypadku konsumentów - w przypadku Towarów wykraczających poza standardową ofertę Sklepu internetowego, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

§ 7 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę KROPKA danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta oraz dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym www.kropkadesign.eu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez firmę KROPKA danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

2. Firma KROPKA przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym www.kropkadesign.eu, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego www.kropkadesign.eu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 6 regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy www.kropkadesign.eu korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a firmą KROPKA rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy KROPKA.